Умови обробки персональних данних

Політика щодо обробки персональних даних


1. Загальні положення


Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - Закон про захист персональних даних) і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних , прийнятих компанією ФОП Кулак Р.В. (Далі - Оператор).


1.1. Оператор ставить своїм найважливішим метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.


1.2. Дана політика Оператора по обробці персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку оператор може отримати про відвідувачів сайту https://uvitex.ua/.


2. Основні поняття, що використовуються в Політиці


2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.


2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).


2.3. Сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://uvitex.ua/


2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних і інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.


2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних.


2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.


2.7. Оператор - юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.


2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається користувача сайту https://uvitex.ua/.


2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення - персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про захист персональних даних (далі - персональні дані, дозволені для поширення).


2.10. Користувач - будь-який відвідувач сайту https://uvitex.ua/.


2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб.


2.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.


2.13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.


3. Основні права та обов'язки Оператора


3.1. Оператор має право:


- отримувати від суб'єкта персональних даних достовірні інформацію та / або документи, що містять персональні дані;


- у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних при наявності підстав, зазначених у Законі про захист персональних даних;


- самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про захист персональних даних і прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про захист персональних даних або іншими законами України.                                                                           3.2. Оператор зобов'язаний:


- надавати суб'єкту персональних даних за його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;


- організовувати обробку персональних даних в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- відповідати на звернення та запити суб'єктів персональних даних і їх законних представників відповідно до вимог Закону про захист персональних даних;


- повідомляти в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання запиту;


- публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики обробки персональних даних;


- приймати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних;


- припинити передачу (поширення, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку і знищити персональні дані в порядку і випадках, передбачених Законом про захист персональних даних;


- виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про захист персональних даних.


4. Основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних


4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:


- отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених законами України. Відомості надаються суб'єкту персональних даних оператором в доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, пов'язані з іншим суб'єктами персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлений Законом про захист персональних даних;


- вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав;


- висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних в цілях просування на ринку товарів, робіт і послуг;


- на відкликання згоди на обробку персональних даних;


- оскаржити уповноваженому органу з захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;


- на здійснення інших прав, передбачених законодавством України.


4.2. Суб'єкти персональних даних зобов'язані:


- надавати Оператору достовірні дані про себе;


- повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.


4.3. Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, відомості про іншому суб'єкті персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


5. Оператор може обробляти такі персональні дані користувача


5.1. Прізвище ім'я по батькові.


5.2. Електронна адреса.


5.3. Номери телефонів.


5.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).


5.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.


5.6. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя, Оператором не проводиться.


5.7. Обробка персональних даних, дозволених для поширення, допускається, якщо дотримуються заборони і умови, передбачені ст. 10 Закону про захист персональних даних.


5.8. Згода користувача на обробку персональних даних, дозволених для поширення, оформляється окремо від інших згод на обробку його персональних даних. При цьому дотримуються умови, передбачені, в ст. 10 Закону про захист персональних даних. Вимоги до змісту такої згоди встановлюються уповноваженим органом із захисту прав суб'єктів персональних даних.


5.8.1 Згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, Користувач надає Оператору безпосередньо.


5.8.2 Оператор зобов'язаний в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання зазначеної згоди користувача опублікувати інформацію про умови обробки, про наявність заборон і умов на обробку необмеженим колом осіб персональних даних, дозволених для поширення.


5.8.3 Передача (поширення, надання, доступ) персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення, повинна бути припинена в будь-який час на вимогу суб'єкта персональних даних.Дана вимога має включати в себе прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адреса електронної пошти або поштову адресу) суб'єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких підлягає припиненню. Зазначені в даній вимозі персональні дані можуть оброблятися тільки Оператором, якому ця дія спрямована.


5.8.4 Згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, припиняє свою дію з моменту надходження Оператору вимоги, зазначеного в п. 5.8.3 цієї Політики по обробці персональних даних.


6. Цілі обробки персональних даних


6.1. Мета обробки персональних даних користувачів:


- інформування користувача за допомогою відправки електронних листів;


- відправка Користувачам товарів, придбаних через сайт.


6.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти sales@uvitex.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».


6.3. Знеособлені дані користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.


7. Правові підстави обробки персональних даних


7.1. Правовими підставами обробки персональних даних Оператором є:


- статутні (установчі) документи Оператора;


- закони України, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;


- згоди користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених для поширення.


7.2. Оператор обробляє персональні дані користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://uvitex.ua/ або спрямовані Оператору по електронній пошті. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.


7.3. Оператор обробляє знеособлені дані про користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).


7.4. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду вільно, своєю волею і в своїх інтересах.


8. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних


8.1. Безпека персональних даних, які обробляються оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в сфері захисту персональних даних.


8.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.


8.3. Персональні дані користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або в разі, якщо суб'єктом персональних даних дано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.


8.4. У разі виявлення розбіжностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подачі Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора sales@uvitex.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».


8.5. Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачено договором або чинним законодавством.


Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення по електронній пошті на електронну адресу Оператора sales@uvitex.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».


8.6. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, в тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається і обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх Угоди і Політиці конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та / або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитися із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, в тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.


8.7. Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.


8.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.


8.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення терміну дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.


9. Перелік дій, що робить Оператор з отриманими персональними даними


9.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних.


9.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням і / або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційних мереж або без такої.


10. Конфіденційність персональних даних


Оператор і інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розголошувати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України.


11. Заключні положення


11.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти sales@uvitex.ua.


11.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.


11.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі знаходиться в мережі Інтернет за адресою https://uvitex.ua/privacy.